Del 4) 2:1-8 Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, (1Tim 2:1) Vi uppmanas här att be för varandra att gå in i förbön. "åkallan, förbön och tacksägelse". för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. (1Tim 2:2) Jag tror att det är viktigt att vi ber för vår president och våra ledare i regeringen. Vår president har ett enormt stort ansvar. Personligen kan jag inte förstå hur någon vill vara president i USA. Det måste vara en riktigt otacksam uppgift. Han behöver förbön. Vi behöver också be för dem som sitter i representanthuset, för kongressledamöterna och senatorerna i hela landet. Syftet med dessa böner är: ”att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt.” Regeringens verkliga syfte är att upprätthålla det goda, inte att beskatta människor. :-) Alla lagar bör vara utformade för att upprätthålla det goda, för det finns onda influenser och makter, och regeringen är faktiskt tillsatt för syftet att upprätthålla det goda och hålla det onda borta. När en regering inte längre fyller den funktionen kommer det onda som de tillåter till slut att förstöra den regeringen. Om vi studerar våra historieböcker ser vi om och om igen att detta är sant. De flesta regeringar hade till en början det höga idealet att bevara det goda, men så småningom kom de korrumperade makterna in och tog över. Lagarna liberaliserades till den grad att det goda inte längre bevarades utan ondska tilläts, tolererades och till sist även skyddades av lagarna. Det dröjde sedan inte länge förrän ondskan störtade regeringen. Vi befinner oss i detta skede här i USA där ondskan skyddas. Lagarna ger fullmakt åt ondskan och nästa skede är nedgång av regeringen, så vi behöver be. Vi behöver be för ledarna, för de som regerar över oss. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. (1Tim 2:3-4) Många människor har en helt motsatt bild av Gud. De ser på Honom som en som vill fördöma alla, och de till och med ber Honom att göra det. Så får människor den bilden i sina sinnen där de förknippar Gud med någon som dömer och fördömer alla. Detta är verkligen motsatsen till sanningen om Guds personlighet. Han vill att alla ska bli frälsta. I boken Hesekiel vädjade Gud till folket genom sin profet och sade: "Svara dem: Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar! Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?" (Hes 33:11) Petrus sade: “eftersom Han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.” (2 Petr 3:9) Här i 1 Timoteusbrevet talar Paulus om för oss att frälsningens Gud önskar att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, och vad är då sanningen? Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, (1Tim 2:5) När alla olyckor drabbade Job – han förlorade sina ägodelar, sina barn, sin hälsa och låg i misär täckt av bölder i askan – då såg hans fru på honom i hans eländiga tillstånd och sade: "Varför förbannar du inte bara Gud och dör? Få ett slut på det här. Jag står inte ut med att se dig lida så här längre." Hans vänner kom också för att trösta honom, men istället för att trösta så anklagade och fördömde de honom. En av Jobs vänner, Elifas sade: "Varför vänder du inte om till Gud så att allting blir bra?" Job svarade: "Tack så mycket kompis. Vad menar du med att säga att jag ska vända om till Gud?” ”Vem är jag att jag skulle kunna gå till rätta med Gud. När jag går ut i natten och ser upp på stjärnorna så inser jag hur oerhört stor Gud är, och här är jag, så obetydlig på denna planet. Gud är så stor och jag är så liten. Jag försöker finna Honom. Jag söker här, jag söker där och jag ser mig omkring.” ”Jag vet att Han är här någonstans men jag ser Honom inte. Hur kan jag stå inför Gud och betyga min oskuld eller rättfärdiga mitt fall? Gud är så oerhört stor och jag så liten och obetydlig, och det finns ingen medlare mellan oss som kan lägga sin hand på oss båda." Job såg problemet som uppstår då människan försöker kommunicera med Gud eller försöker att vidröra Gud. Det är som att försöka överbrygga avgrunden mellan det oändliga och det begränsade. Job kunde bara se detta ske ifall det fanns en medlare mellan dem som kunde röra vid båda parter. Som ett svar på Jobs rop om hjälp sade Paulus: "Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus". Jobs rop besvaras genom Jesus Kristus. Han är medlaren som kan röra både vid Gud och vid människan. För: ”Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.” (Joh 1:2-3) ”Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern," (Joh 1:14) Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus," Vad betyder det? Det betyder att ingen människa kan vara medlare mellan oss och Gud. Om vi vill komma till Gud så måste vi gå till Jesus Kristus. Endast Han är medlare mellan Gud och människor. Vi kan inte gå till helgonen eller till Jesu mor Maria. Det finns bara en medlare, Jesus Kristus. Han är den ende som kan föra oss in i kontakt med Gud. Han sade: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:6) Det är ett mycket radikalt och exklusivt anspråk: "En Gud, en medlare, Kristus Jesus." Tack Gud det finns en medlare. Jag är så tacksam att jag kan komma till Gud. Jesus står där och lägger sin hand på Gud men Han böjer sig också ner och lägger sin hand på mig, och Han för mig i kontakt med Gud. Jag vidrör Gud genom Honom. ”Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte” Fil 2:6. Han var i Gudsgestalt men ändå kom Han som en människa, så att Han skulle kunna vidröra mig. Så Gud rörde vid människan genom Jesus och människan kan i sin tur röra vid Gud genom Jesus. ”Ty Gud är en, och en är medlare." som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, (1Tim 2:6) Vi var alla syndare och som syndare var vi totalt oförmögna att frälsa oss själva. Det fanns ingenting vi kunde göra för att frälsa oss själva eller göra oss själva rättfärdiga. Det fanns ingenting vi kunde göra för att sona våra synder i det förgångna. Vi kanske säger att det finns värre syndare och bättre syndare, eller goda och onda syndare, men vi är alla syndare. Det spelar faktiskt ingen roll om vi är goda eller onda syndare. Ingen av oss kan frälsa sig själv, men Jesus gav sig själv som lösensumma. Han dog för oss och i vårt ställe. Paulus sade: och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel - jag talar sanning och ljuger inte - till hedningarnas lärare i tron och sanningen. (1Tim 2:7) "Det är för att proklamera vittnesbördet om Jesus Kristus som jag har kallats till apostel, till predikant. Jag talar sanning och lär ut dessa ting." Jag vill nu att männen på varje ort skall be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande. (1Tim 2:8) Att lyfta sina händer när man ber är en av de kroppsställningar man kan inta under bön. Jag lyfter ibland mina händer till Gud när jag ber. Jag gör det oftare när jag lovprisar Herren än när jag ber om något. En del människor tycker att det är svårt att lyfta sina händer till Herren, och det är inget problem om du känner så. Gud förstår och Han lyssnar på dig precis lika mycket ändå. Det förekommer många diskussioner om vilken kroppsställning man ska ha då man ber. Vilken position är effektivast? När jag var liten och gick i söndagsskolan brukade lärarna där alltid säga: "Böj nu era huvuden, knäpp era händer och blunda. Vi ska be." Jag trodde faktiskt att man inte kunde be om man inte hade ögonen slutna. Många gånger kikade jag för att se vilka som bad och jag brukade säga: "Han bad inte för han hade ögonen öppna." De ställde mig förstås alltid mot väggen och frågade hur jag kunde veta det. Men jag antog att de som hade ögonen öppna inte bad. Sedan dess har jag dock insett att jag kan be med mina ögon öppna fast det är bättre om jag blundar, för om mina ögon är öppna så distraheras jag ofta av vad jag ser och i mina tankar vandrar jag bort ifrån min bön. Jag inser nu att anledningen till att lärarna sade till oss att knäppa händerna var för att vi inte skulle knuffa till dem vi satt bredvid. Jag kan förstå visheten i att säga till barnen att böja sina huvuden, blunda och knäppa händerna, men man måste inte ha den positionen när man ber. Vissa människor säger att man måste böja knä när man ber. Paulus sade: "Därför böjer jag mina knän för Fadern," (Ef.3:14) Att böja knä är en bra kroppsställning under bön. Det visar respekt. Denna position var antagligen populär vid tiden då "King James Bible" översattes. När människorna kom till kungen böjde de sina knän inför honom. Det var den position som gav uttryck för underkastelse och vördnad inför kungen. När jag kommer inför universums Kung kan jag förstå varför det är passande att böja mina knän. Genom detta uttrycker jag då den vördnad som jag önskar visa Honom. Men jag har också funnit att om jag böjer knä vid sängkanten och vilar ansiktet i mina händer under bönen, så händer det ofta att jag somnar i den bekväma ställningen. Det är en bra position att ha när man ber, men det är också en riktigt bra position att sova i om man är tillräckligt trött. Slut av del 4 För att gå till del 5) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
1Timoteusbrevet