Att döma och falska profeter Bergspredikan är den mäktigaste predikan i historien. Den är unik, man kan inte hitta en sådan predikan i någon religion eller filosofi. Denna predikan handlar om vad Guds rike är. Man kan säga att bergspredikan är grunden i den troendes liv. Den handlar om vår relation till Gud och till varandra. Den handlar om hur vi kommer in i Guds rike och hur vi vandrar i Guds rike. När Jesus talade var det mycket folk omkring, men vi läser att när Jesus började denna predikan riktade Han sig främst till dem som är hans lärjungar. I Lukas läser vi: Han lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade...(Lukas 6:20) Det första kristna var mycket influerade av bergspredikan och gjorde återkommande hänvisningar till den. Vilken effekt har bergspredikan i våra liv idag? Hur mycket hänvisar vi till den? Bergspredikan handlar bl.a om följande ämnen : Saligprisningar - Lagen - Älska era fiender- Allmosor - Bön - Fasta - Skatter i himlen Kroppens lampa - Pengar - Bekymmer - Att döma - Falska profeter I denna undervisning kommer vi att belysa två punkter: Att döma och falska profeter Att döma Döm inte, så blir ni inte dömda (Matt 7:1) Introduktion: Något som känns komplicerat för oss kristna är ordet döma. Vi brukar ofta höra att man inte skall döma. Det är mycket viktigt att vi förstår exakt vad Jesus menade när Han gav oss denna uppmaning. Kan man döma, eller kan man inte? En del menar att kristna inte skall göra några utvärderingar överhuvudtaget p.g.a att Jesus sade att vi inte skall döma. De anser att eftersom vi inte skall döma, så skall vi inte heller påpeka om någon predikar villfarelse. Vad menade Jesus? Definition av ordet döma: Det ord som Jesus använder när han säger att vi inte skall döma, är ordet krino på grekiska. Krino betyder hårt, självrättfärdigt, kritiskt / fördömande, en överkritisk utvärdering som påskiner att man vet vilka motiv en person har - när man i verkligheten inte har alla fakta. Vi människor kan också se på andra människor och deras synder, och döma dem för vad de gör, men när det kommer till oss själva så använder vi en mycket mildare måttstock. I Rom 2:1 står det att vi ofta gör samma sak som den vi pekar på. Vi dömer så ofta efter vad vi ser på utsidan. Tänk dig en situation där du ser en familj du känner, som sitter på en dyr restaurang. Du kanske tänker: “Hur har de råd? Jag vet vad de tjänar. Det är kanske därför de har så dålig ekonomi, eftersom de går till denna restaurang” Men sanningen kan vara att någon har bjudit dem. Gud är den som känner till alla fakta och ser människors inre. Vi gör det inte. Vad gör man då när någon verkligen begår en synd? I Gal 6:1 står det att vi skall leda honom tillrätta i ödmjukhet, men se till att vi inte själva blir frestade. I Matt 7:1 uppmanar Jesus oss att först ta bort bjälken i vårt eget öga, så att vi kan se så klart att vi kan ta bort flisan i vår broders öga. Kasta inte pärlor: När Jesus talar om att döma, så säger han något senare att vi inte skall kasta pärlor för svinen. Han talar även om falska profeter lite längre fram. Vad menar Han med detta? Kasta inte era pärlor åt svinen (Matt 7:6) Akta er för de falska profeterna...(Matt 7:15) Hur kan man avgöra, vem man inte skall kasta pärlor till, och vem som är en falsk profet? För att kunna avgöra detta, så måste det ju till en bedömning från vår sida. Jesus säger helt enkelt att vi inte skall fördöma, men vi skall urskilja. Det betyder att vi måste urskilja i olika situationer och t.ex kunna avgöra vem man inte skall kasta pärlor till, och vem som kommer med sann och vem som kommer med falsk lära. I Galaterbrevet där Paulus talar om att i ödmjukhet leda en broder som syndat, så går han i början av samma brev, hårt till rätta mot de som kommit och förkunnat en annan lära. Gud har gett oss förnuft och visdom och han vill inte att vi stänger av det och sätter det på hyllan. Gud har inte sagt att vi skall köpa allt utan att tänka. När det t.ex gäller falska profeter, så säger Jesus att vi skall känna dem från deras frukt. Hur skall vi känna deras frukt? Jo, genom att urskilja deras frukt. Dagligen värderar vi olika situationer i livet. T.ex vill en förälder veta vilka kompisar deras barn umgås med, vilket TV-program de tittar på o.s.v. Du själv värderar dina vänner, och avgör vilka du kan lita på. Detsamma gäller det andliga livet: Vi behöver hålla ögonen öppna, inte nervöst och oroligt, men vi behöver vara smarta. Gud har gett oss verktyg i sitt ord för att pröva och vi behöver växa upp som fullvuxna kristna. Sammanfattning / tillämpning: Jesus säger att vi inte skall fördöma hårt och självrättfärdigt och tro att vi känner människors motiv, men vi skall urskilja. Älska människor, var förlåtande, men var urskiljande. Falska profeter Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna dem. (Matt 7: 15-16) Introduktion: Falska profeter är en annan fråga som kristna har haft och har problem med. Det är viktigt att påpeka att en falsk profet ofta kan tro att han är på rätt väg, men har vilsefört även sig själv. I Matt 7 står det att många skall komma till Jesus och säga att de har profeterat, kastat ut demoner och gjort många underverk i Jesu namn, men Jesus skall säga att Han inte känner dem. När vi hör ordet profet så tänker vi omedelbart på någon som förutsäger framtiden, men i bibeln betyder det också den som undervisar. Men det fanns också falska profeter i Isreaels folk, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smugglar in fördärvbringande kätterier; De kommer till och med att förneka den Herre som har friköpt dem och störtar sig därmed i fördärvet. Många skall följa dem i deras utsvävningar och dra skam över sanningens väg. (2Pet 2:1-2) Hur kommer de och hur de ser ut? Det finns en svårighet med denna varning för falska profeter, därför att de kommer inte och knackar på din dörr och säger: “Hej, jag heter Anders och är den falska profeten i ditt område. Ser du min namnskylt? Där står “falsk profet.” Hur kan vi kan avgöra vilka som är falska profeter? En av de farliga sakerna med falska profeter är att det mesta av vad de säger är rätt. Om en falsk profet bara skulle säga konstiga saker, så skulle han inte vara farlig. Så fort han skulle säga något, så skulle folk veta att det är konstigt och att han är en falsk profet. En falsk profet kommer vanligtvis med sanning och det mesta av vad han säger är sant. Det är svårt att avgöra direkt om det han säger är riktigt. Vägen: Alldeles innan Jesus pratar om profeter, säger Han: Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet.( Matt 7:14 ) När vi tänker på den smala vägen blir vi påminda om vad Jesus säger i Johannes 14:6 “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:6) Jesus sade tydligt att vägen till Fadern bara går genom honom. Detta ifrågasätts av en del idag, men vad Jesus sade då gäller även idag. Falska profeter kommer med olika idéer om olika vägar till himlen, men enligt Jesus finns det inte någon annan väg. Jesus sade att vägen som går till livet är smal och porten är trång. Det står i kontrast till vägen som går till fördärvet - den är bred och porten är vid. De säger också att: “Sanningen är relativ, vad som är sant för dig är inte sant för någon annan. Vi lever i en modern tid och vi måste anpassa oss till samhället. Bara tänk goda tankar, bara lev ett positivt liv och du kommer att gensvara till allt som Gud kräver.” Ett område som de strävar efter att bredda mycket, är området med sexuella relationer. Ändå är tre områden av sexuella synder listade i 1Kor 6:9, där Paulus räknar upp dem som inte kommer att ärva Guds rike. Om någon försöker övertyga dig om att du kan utöva dessa saker och ändå komma till himlen, så är han en falsk profet. Att lyssna: Ofta säger de inte direkt vad de tror. Man måste lyssna ett tag tills man kommer till deras kärna. De säger en del sanning, men när det kommer till huvudfrågan om din frälsning, när det kommer till deras grundbudskap: Leder de dig till att bara sätta din tilltro till Jesus Kristus och endast Honom, eller leder de dig till att förlita dig på en religiös ritual, ett religiöst system eller en kyrka? Om någon försöker få dig att förlita dig på något annat än fullständig förtröstan på Jesus Kristus, så är den personen en falsk profet. Är det bibelns Jesus? En del pekar även på Jesus som centrum, och talar om att följa honom. Men de ser Jesus främst som en god förebild att se upp till, och de anser inte att vägen till Gud går genom att omvända sig från synd och bli född på nytt. När någon pratar om Jesus så kan du själv undersöka om den Jesus de pratar om är samme Jesus som bibeln talar om. Säger de att Han är sann Gud och sann människa, att Han har dött för våra synder och uppstått från de döda? Tror de att Jesu uppståndelse är en historisk händelse som har ägt rum, som bibeln säger. Eller ser de uppståndelsen som enbart symbolisk? Vad förkunnas? Är hela bibeln Guds ord, eller bara delar av den? Säger de att det finns en annan tolkning av bibeln? Genom att ifrågasätta Guds ord, och prata om olika tolkningar av grunden i kristen tro, leder det till att människor blir förvirrade. Detta betyder att de öppnar upp för andra vägar. Men vad säger bibeln? Jesus bad till Fadern i Getsemane innan korset: Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. (Matt 26:39) Vad menade Jesus? Det betyder att Han bad Gud om att slippa korsets väg, om det fanns någon annan väg än korset för vår frälsning. Svaret var nej, den enda vägen till frälsning för oss, är genom Jesu död på korset. Om det fanns en annan väg, varför var Gud tvungen att offra sin enfödde Son för oss? Pengar: Falska profeter är i slutändan inte ute efter att hjälpa folk, utan att utnyttja dem. De drar människor till sig själva och sina tankegångar. En falsk profet kan också lägga stor betoning på pengar. De kan säga att Guds verk är beroende av åhörarnas pengar. Med andra ord, att Gud är i stort behov av dina pengar. Eller så säger de att när du ger, så kommer du att få, så och så många gånger. Men Guds verk är inget aktiebolag. Petrus säger om falska profeter: I sin själviskhet skall de uttnyttja er med hjälp av påhittade historier. Enligt bibeln skall vi ge med ett glatt hjärta och inte utfrån tvång. (2Kor 9:7) Paulus hade en kraftfull tjänst i Guds rike. Han är en bra förebild för oss. Han samlade in pengar till andra fattiga kristna. Han sade inte att Guds verk beror på våra pengar, tvärtom; han arbetade själv och hjälpte andra. Läs gärna om Paulus, Petrus, Johannes, Jakob och de andra apostlarna. Ingen av dem lade betoning på pengar, och menade att vi måste ge för att Guds verk skall utbreda sig. Ändå lyckades de sprida evangeliet mycket effektivt. Frukt: Jesus säger: Ni känner dem på deras frukt (Matt 7:18) I Galaterbrevet står det: Men Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. (Gal 5:22) Frukten vi skall titta efter är frukten av deras egna liv, deras karaktär. Frukten är det ofrånkomliga resultatet av vem vi är. Även om det ibland tar tid, kommer frukten att visa vilket sorts träd det är. Sammanfattning / tillämpning: 1. Vi måste titta på hela deras undervisning. Stämmer det med hela Guds ord? 2. Visar de rättfärdighet, ödmjukhet och trofasthet i sina liv? 3. Se på innehållet på deras undervisning. Är det sann frukt från Guds ord, eller är människan i centrum, med öron som vill bli kittlade? 4. Pekar de på Jesus som enda vägen till frälsning? Vi måste också se på effekten av deras undervisning. Växer människor i Jesus, eller blir de underhållna och så småningom faller bort? Med Guds kärlek Manchi manchi@matt2.se
Undervisning över ett ämne