Del 8) 3:14-29 Här har vi en underbar inblick i Guds nåd mot oss i Kristus. För: "Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. " (2 Kor 8:9). Det är en väldigt bra uppgörelse för vår del. Han var så rik, men för vår skull blev Han utblottad. Han blev fattig så att vi genom Hans fattigdom skulle lära känna rikedomen i Guds kärlek och nåd. "Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd," (2 Kor 5:21) Många gånger när vi går ner för att döpa folk i havet så är vattnet ganska kallt, och när folk sänks ned i det kalla vattnet så tappar de ibland andan. När de kommer upp ur vattnet kan man se dem flämta på grund av kylan och de försöker återfå fattningen. Det blir en chock för kroppen när den är varm att plötsligt sänkas ned i kallt vatten. Jag har tänkt på vilken chock det måste ha varit för Jesus som var så ren, så helt och hållet ren att plötsligt få världens synder dumpade på sig. Varje rutten, ond och förvrängd sak som någonsin har begåtts av människan dumpades på honom. Vilken chock det måste ha varit. Men ändå: "Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud." (2 Kor 5:21) Så Han räddade oss från lagens förbannelse eftersom Han blev en förbannelse för oss när Han hängde där på korset. Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden. (Gal 3:14) Jesus kom för att rädda oss och ta förbannelsen på sig, det är den negativa delen. Den positiva delen är att vi kan ta emot de välsignelser som Gud lovade till Abraham, löftet om den helige Ande genom tron. Bröder, jag vill ta ett exempel från vardagen: inte ens en människas testamente som har vunnit laga kraft kan göras ogiltigt eller få något tillägg. (Gal 3:15) Gud gjorde ett förbund med Abraham, en välsignelse: "skall jag rikligen välsigna dig" (1 Mos 22:17). Gud gav ett löfte om sin välsignelse över Abrahams barn och vi är Abrahams barn genom tron, för han är fader till dem som tror. Så Guds löften till oss är: "Jag skall jag välsigna dig och föröka dig." Gud gav ett löfte om sin välsignelse över oss genom tron. Jesus öppnade dörren så att vi kan ta emot de välsignelser som Gud lovade till Abraham, och genom vår tro på Jesus Kristus så ingår vi detta förbund. Även om Gud ingick detta förbund med människan så kan ingen människa lägga till eller dra ifrån något från det, när Gud väl har bekräftat detta förbund. Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Han sade inte: "och åt dina avkomlingar", som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: och åt din avkomling* som är Kristus. (Gal 3:16) När Gud sade: "I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade”, så menade Han inte att världen kommer att bli välsignad genom den judiska nationen. Han sade att världen skulle bli välsignad genom Jesus Kristus. Din säd står i singular. [1Mos 22:18, översätts i SFB: avkomma, ö. a.] Det var en hänvisning till Jesus Kristus och det verk Han skulle utföra för att återlösa människan, för att Guds välsignelser skulle komma över alla världens nationer. Judarna misstolkar väldigt ofta löftet till Abraham och tror att de är förmedlare av Guds välsignelser till världen, men det är inte så. Det är genom säden, i singular, alltså Jesus Kristus, som dessa välsignelser skulle komma till hedningarna och till hela världen. Vad jag menar är detta,(Gal 3:17) Kom ihåg, att om Gud har slutit ett förbund så kan ingen lägga till eller ta bort något från det. ”Vad jag menar är detta,” Ett testamente som Gud själv i förväg har gett laga kraft, kan inte upphävas av lagen som gavs fyrahundratrettio år senare,* så att löftet skulle sättas ur kraft. (Gal 3:17) Så lagen kom och uttalade en förbannelse över människan: "Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter.” Lagen kom och dömde människan till döden, men Gud har lovat välsignelse: "skall jag rikligen välsigna dig", och Gud skulle också välsigna Abrahams säd, de som skulle komma till tro. Det vill säga hans ättlingar, eller de som skulle följa honom i tro. Så lagen kan faktiskt inte ta bort dessa välsignelser som Gud har lovat oss, och våra misslyckanden eller vår lydnad till lagen kan inte förstöra eller upphäva det förbund som Gud har slutit för att välsigna oss. Må Gud hjälpa oss att se detta. Det kommer att leda till att våra liv blir så rika och fyllda med Guds välsignelse att vi nästan inte kan hantera det. Mitt liv har blivit så välsignat av Gud efter att ha blivit ledd av Anden till att förstå, att grunden till Guds välsignelser över mig är alla i Honom, i Hans nåd, i Hans kärlek till mig, och beror inte på mina gärningar. Men de bygger bara på att: Gud har slutit ett förbund för att välsigna mig. Gud bekräftade detta förbund och lagen kan inte upphäva det. Mina misslyckanden kan inte upphäva det. När jag tror på Jesus Kristus så blir jag en son till Abraham genom tro, och därmed blir det förbund som Gud slöt med Abrahams barn, Guds förbund med mig. Och Guds förbund var ett förbund av fullkomlig välsignelse. Lagen kan inte ta det ifrån mig. Även om lagen lades till 430 år senare – när förbundet väl har blivit fastställt så kan inget läggas till det eller upphäva det. Lagen kan inte upphäva Guds välsignelseförbund med mig, trots att jag har misslyckats med att hålla denna lag. Varför gavs då lagen? (Gal 3:19) Och det är naturligtvis tvärtom. Om lagen är vårt arv så handlar det inte längre om något löfte. Men Gud gav detta förbund till Abraham genom ett löfte. Varför gav Gud oss då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand. (Gal 3:19) Så lagen tjänade sitt syfte på grund av människans överträdelser, för att visa människan hennes skuld och hennes behov av en Frälsare. Denne medlare företräder inte bara en part. Men Gud är en. (Gal 3:20) Det krävs två för att ha en medling. Det krävs två för att dansa tango, och två för att ha en kamp. Det krävs två för att ha en medling och Kristus har blivit medlare mellan Gud och människan. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har Skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen, tills tron skulle uppenbaras. (Gal 3:21-23) "Innan tron kom”, eller snarare: Innan Jesus Kristus kom, så var människan tvungen att ha ett förhållande till Gud genom lagen. Det var så människan relaterade till Gud och hon var tvungen att lägga fram ett offer för att övertäcka sin synd, men när Jesus kom så behövde vi inte längre lagen. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, (Gal 3:24) Eller fram till tiden för Kristi ankomst. för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. (Gal 3:24) Lagen kan bara visa mig hur mycket jag har misslyckats med att vara vad Gud begär att jag skall vara. Den är vår lärare. Människan var en gång under lagen fram till tiden då Kristus kom. Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare. (Gal 3:25) Paulus sade att Kristus är slutet på lagen för dem som tror, det vill säga att lagen inte längre är grunden för min relation med Gud. Min relation till Gud är inte längre baserad på att jag håller lagen, utan är nu baserad på min tro på Jesus Kristus. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. (Gal 3:26-29) Jesus har blivit den gemensamma nämnaren bland oss människor, så att vi alla relaterar till Gud på samma villkor genom Jesus Kristus. Jag har lika mycket tillgång till Gud genom Jesus Kristus som Billy Graham eller påven eller någon annan, eftersom de måste komma till Gud samma väg. Jag måste komma genom Jesus Kristus och genom tron ​​på Jesus Kristus. I själva verket tror jag ibland att jag har mer tillgång till Gud eftersom jag vet att jag måste komma genom tro. Vissa av dessa goda människor kanske tror att de kan komma till Gud på egen hand ibland, men jag vet att jag inte kan. Så vi har som Guds barn genom tron ​​på Jesus Kristus tillgång till Gud, och det spelar ingen roll vilken bakgrund vi har. Så länge vi är i Kristus: "Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna." Det finns ingen manlig överlägsenhet. Gud lyssnar inte lättare till män än till kvinnor. Eller å andra sidan, Han lyssnar inte lättare till kvinnor än till män. Vi kommer alla till en gemensam nämnare i Jesus Kristus och vi är alla ett i Honom. Slut av del 8 För att gå till del 9) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
Galaterbrevet