Del 1) 1:1-7 Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår Frälsare, (1Tim 1:1) Det grekiska ordet här är Guds ”kungliga befallning”. Det är ett ord som användes när en kung hade gjort en kungörelse. Det är intressant att Paulus så ofta i sina brev presenterar sig som en apostel genom Guds vilja, men här förklarar han att han är en apostel genom Guds befallning. Ordet apostel betyder en som har sänts ut som ett sändebud eller en ambassadör. Och det är exakt så som Paulus såg på sig själv, en ambassadör för Jesus Kristus, en som Herren hade sänt ut för att representera Honom i ett främmande land. Vi befinner oss i en värld som är främmande för Gud, men vi är Guds representanter här. Vi är här för att representera Gud på denna främmande planet. Så Paulus var en som hade sänts ut genom en kunglig befallning: ”på uppdrag av Gud, vår Frälsare.” Det finns ganska mycket gammaltestamentlig rot i idén om Gud vår frälsning. David nämner det i Psaltaren, Mose nämner det i femte Mosebok och Maria i Marias lovsång: "Min själ prisar Herren, och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare." (Luk 1:46-47) Och här är första gången som Paulus använder frasen eller termen: ”Gud vår Frälsare.” och Kristus Jesus, vårt hopp, (1Tim 1:1) Gud vår Frälsare, Jesus Kristus, vårt hopp. till Timoteus, hans äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår Fader, och Kristus Jesus, vår Herre. (1Ti 1:2) Timoteus bodde i Lystra, en stad som Paulus besökte under sin första missionsresa. Man tror att Paulus stannade i Timoteus hus under den resan. Paulus kände Timoteus mor och mormor Eunice och Lois. Han visste att de hade instruerat Timoteus i ordet. Timoteus var bara en mycket ung pojke då Paulus kom till Lystra, men tydligen överlät då han sitt liv till Jesus Kristus, och betraktade alltid Paulus som en slags hjälte. Han fascinerades av den här mannen och såg upp till honom. På Paulus andra missionsresa blev Timoteus vid denna tid, trots att han fortfarande var mycket ung, förmodligen i mitten av tonåren, en följeslagare till Paulus och reste med honom i hans missionärsarbete. Därför finns han med i många av Paulus skrifter. Han skickades av Paulus till Thessaloniki för att se hur det stod till med kyrkan. Han hade besökt många av dessa kyrkor med Paulus och var bekant med människorna. Paulus sände honom också till Filippi med ett brev till filipperna och han sade att han inte hade någon som var så likasinnad honom själv som Timoteus. Timoteus hade förenats med Paulus i hjärta och i kärlek, i kallelse och i vision. Därför skriver Paulus till Timoteus och han tilltalar honom som sin son i tron: "Min egen son i tron." Så det fanns en speciell relation mellan Paulus och Timoteus, likt den mellan en far och en son. Jag tror att Paulus såg en enorm potential i Timoteus som någon som skulle kunna fortsätta med missionsarbetet efter honom, så han gjöt sitt liv in i Timoteus, han tränade Timoteus. Detta är ett av de två brev som han skrev till Timoteus för att instruera honom som en far till sin son. Därav: "Till Timoteus min egen son i tron. Nåd, barmhärtighet och frid". I de flesta av sina brev säger Paulus: "Nåd och frid." I två av breven lägger han till "barmhärtighet". I detta brev till Timoteus och även i brevet till Titus finns tillägget "barmhärtighet". Det finns en skillnad mellan nåd och barmhärtighet. Barmhärtighet är att inte drabbas av det straff man förtjänar. Gud är barmhärtig och bibeln säger: “Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.” (Ps 103:11) Gud är mycket barmhärtig och trots att vi förtjänar Guds dom är Gud barmhärtig. Även om jag inte har några argument för att Hollywood och det där området i Los Angeles inte förtjänar domen (jag tror verkligen att det förtjänar Guds dom) så är Gud barmhärtig. Jag tror att Gud skulle vara helt rättvis om han utplånade San Francisco, Hollywood och en hel del av dessa områden, men Gud är barmhärtig. Vi får inte vad vi förtjänar. Och naturligtvis, om jag fick vad jag förtjänade, då skulle Gud utplåna mig själv också. Så vem är jag att tala om San Francisco eller Hollywood? Gud är barmhärtig. Han vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Nåd är en positiv egenskap hos Gud. Barmhärtighet är en slags negativ egenskap eftersom du inte råkar ut för det straff du förtjänar. Nåd är en positiv egenskap, det vill säga, du får vad du inte förtjänar. Jag förtjänar inte all Guds godhet. Jag förtjänar inte alla Guds välsignelser. Jag förtjänar inte allt som Gud har gjort för mig, men det är det som är nåd. Gud gör för mig vad jag inte förtjänar, vad jag inte skulle kunna få som lön. Gud bara öser sin kärleks rikedom och sin godhet och sina välsignelser över mig. Det är nåd och när jag inser att Gud ger mig sådan nåd, vilar min ande och därmed har jag frid. "Nåd, barmhärtighet och frid". Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror (1Tim 1:3) Så Paulus kallades av Gud att komma över till Makedonien. Timoteus var med honom, men Paulus kände att det var nödvändigt att skicka tillbaka honom till Efesos för att instruera kyrkan där och även om han bara var en ung man, så uppmuntrade Paulus honom: "Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende " (1Tim 4:12) ”Och därför skickade jag dig tillbaka till Efesos så att du ska kunna befalla dem att inte undervisa någon annan lära.” och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Vad all förmaning syftar till (1Tim 1:4-5) Resultatet och sammanfattningen av Guds bud: är kärlek av ett rent hjärta, (1Tim 1:5) En laglärd frågade en dag Jesus: "Vilket är det största budet?" Jesus svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. (Matt 22:37) Så det är vad Paulus menar. Summan av buden är att älska av ett rent hjärta. Det är vad det handlar om. Om jag verkligen följer buden, kommer resultatet bli att jag älskar av ett rent hjärta. Gud önskar att vi ska ha denna djupa kärlek till varandra. Detta är svaret på den laglärdes fråga. Om vi summerar alla Guds bud sammanfattas de i kärlek: att älska Gud och att älska varandra. Det är vad det handlar om. Det är vad Gud önskar av oss, att vi skall älska av ett rent hjärta: av ett gott samvete och av en uppriktig tro. (1Tim 1:5) Eller en sann tro, ett gott samvete och kärlek. Vilka bra egenskaper att ha, att älska av ett rent hjärta och att ha ett gott samvete. Paulus sade: ”Jag har ett rent samvete inför Gud”. Paulus talar också om en tro som är sann och uppriktig. Nu hade dock några förlorat detta mål ur sikte. Paulus sade: Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat. De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. (1Tim1:6-7) Paulus varnar för att befatta sig med ändlösa släktregister – frågor som bara skapar förvirring eller tvister. Det finns ärliga frågor och det finns oärliga frågor. Vissa människor ställer frågor bara för att de vill ha en diskussion. De vill inte veta sanningen. De har en ståndpunkt som de vill lyfta fram, och därför vill de få dig indragen i en dispyt. De ställer en fråga fast de egentligen inte söker ett svar, utan de vill ha en diskussion. De vill att du ska ange din ståndpunkt så att de sedan kan börja attackera den. Det kallar jag en oärlig fråga. En ärlig fråga är när någon ställer en fråga och önskar att få veta svaret. Paulus säger att vi ska undvika dessa saker: ”Säg till folket att undvika dessa fabler, ändlösa släktregister och konstruerade frågor. Vårt syfte bör inte vara att såra varandra, bryta ner varandra eller utmana varandra, utan det verkliga syftet är att bygga upp varandra. Paulus säger om dessa människor: ”De vill vara lärare och de talar med stor auktoritet, men de förstår inte vad de pratar om.” Många gånger när man inte vet vad man pratar om, är det viktigt att man talar med auktoritet. Jag läste om en pastor som hade sin predikan väl förberedd i punktform. Han hade också gjort små lappar med gester som skulle användas vid speciella punkter i predikan. Vid en särskild punkt stod det: ”Sträck ut armen, öppna handflatan mot folket”, och andra slags livliga gester. Han hade anteckningar för varje punkt, vilka gester han skulle göra, var han skulle fästa blicken, när han skulle le och så vidare. Han hade hela predikan väl planerad. Långt ner på sidan stod det: ”Skrik ut på denna punkt, eftersom det är en svag punkt.” Och ibland är det så att när vår poäng är svag så måste vi skrika ut den, vi måste tala med auktoritet. Paulus sade att några vill vara lärare, men att de inte förstår vad de talar om, de känner inte till de saker som de undervisar om, vilket de påstår att de gör. Dessa personer försökte föra tillbaka människorna under lagen. Slut av del 1 För att gå till del 2) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
1Timoteusbrevet med Chuck smith