Del 7) 3:16 Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet (1Tim 3:16) [I KJV står det: “And without controversy great is the mystery (mysterium) of godliness.” ö. a.] Gudsfruktan innebär gudslikhet. ”Stor är hemligheten att vara lik Gud.” De karaktärsdrag och egenskaper som Paulus tidigare beskrivit är Guds karaktärsdrag och egenskaper. Gud vill att vi skall bli lika Honom. En äldste eller en församlingsledare i kyrkan är en Guds representant inför folket, och en av de mest ansvarsfulla uppgifter man kan ha är att vara en Guds representant. Människor ser på ledarskapet för att förstå Gud. Gud vill att jag ska likna Honom så att människor när de ser på mig, kan förstå hur Gud är. Den enda uppfattning och förståelse som många människor någonsin kommer att få om Gud är genom vad de observerar i de kristnas liv. Så var och en av oss är Guds representanter inför världen. Men de som går in i en tjänst som äldste eller församlingsledare har ett ännu större ansvar som Guds representanter inför folket, och Gud tar inte lätt på hur vi representerar Honom. Jakob skrev i sitt brev: "inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom”. (Jak 3:1) Och Jesus sade: "Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket." (Luk 12:48) Det finns en striktare standard som församlingsledare måste leva efter. De ska vara oklanderliga och ha ett gott anseende även bland dem som står utanför kyrkan, så att deras levnadssätt inte orsakar att Jesus Kristus eller evangeliet smädas. Det är en tragedi i kyrkans historia att ledarskapet sällan tar det enorma ansvaret att representera Gud på tillräckligt stort allvar. Paulus talar om att fastna i djävulens snara. Satan försöker göra så att Guds tjänare faller. Det är alltid en stor tragedi och mycket sorgligt att se en Guds tjänare bli snärjd av fienden, eftersom evangeliet på det sättet blir vanärat. Profeten Natan sade till David angående hans synd med Batseba: ”Men eftersom du genom denna handling har kommit HERRENS fiender att förakta honom”. (2 Sam. 12:14) Jag tror att problemet är att Satan arbetar hårdare för att försöka fälla de människor som har ett stort inflytande, än de som har mindre inflytande. Jag tror att ju mer vi är använda av Herren, desto större frestelser placerar fienden längs vår väg. På senaste tiden har två mycket lovande och begåvade pastorer som jag känner, fastnat i fiendens snara. En av dem har tack och lov blivit befriad och upprättad. Men den andre är fortfarande fånge i snaran och det bedrövar mig. Det bedrövar mitt hjärta eftersom jag älskar dessa unga män som en far älskar sin son. Jag var jätteglad över deras arbete, hur effektiv deras tjänst och deras kommunikation var, och över deras förmåga att undervisa. Det var fantastiskt att se vad Gud gjorde genom deras liv. De berörde tusentals människor, och att se dessa män lurade av fienden är så tragiskt och det bedrövar verkligen mitt hjärta. ”Stor är hemligheten att vara lik Gud.” Han vill att vi ska vara lika Honom, och det var Hans syfte när Han skapade oss. Han skapade oss till sin avbild och till likhet med Honom. Hur är Han? Gud är kärlek och Han vill att kärlek skall fylla vår varelse. Gud är helig och ren, och Han vill att vi skall vara rena. Han vill att vi skall vara heliga. Gud är god, barmhärtig och tålmodig, och Han vill att vi skall vara goda, barmhärtiga och tålmodiga. Han vill att vi skall likna Honom. ”Stor är hemligheten att vara lik Gud.” Jag säger: "Ja, jag vill likna Gud.” Men frågan är hur man blir lik Gud. Många människor håller med om att det största som någonsin kan hända med en person, är att man bli lik Gud. Men när vi försöker bli lika Gud upptäcker vi att det finns andra krafter inom oss som hindrar oss från att nå vårt mål. Aposteln Paulus beskrev i Romarbrevet: ”Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god.” ”Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.” ”men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne”. (Rom 7:16,19,23) Paulus menade: "Jag samtycker till det som är gott, men jag kan helt enkelt inte komma fram till hur jag ska kunna göra det." Vi befinner oss själva många gånger i den situationen. Jag samtycker till att något är gott och rätt och att det är vad jag borde göra, men hur kan jag göra det? Det är där problemet ligger och Paulus utropade: ”Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp?” (Rom 7:24) "stor är gudsfruktans hemlighet", att vara lik Gud. Det är ett stort mysterium som har blivit löst. Det löstes i och med inkarnationen. "Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet." Gud avslöjade hemligheten genom Jesu Kristi inkarnation: Han som blev uppenbarad i köttet, (1Tim 3:16) En enkel, tydlig och positiv deklaration att Jesus Kristus är Gud. "Han som blev uppenbarad i köttet". Syftet med inkarnationen var att hjälpa oss att bli lika Gud. bevisad rättfärdig genom Anden, (1Tim 3:16) Han fördes av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen och han klarade varje prov. Han stod emot frestelsen och Han förblev sann och lydig gentemot Guds främsta bud. Han blev: "bevisad rättfärdig genom Anden". sedd av änglarna, (1Tim 3:16) Efter att Jesus hade frestats kom änglar fram och tjänade Honom. Det har även föreslagits att änglarna aldrig hade sett Gud före inkarnationen. Gud: "blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna". Gud bor i ett ljus dit människan inte kan komma. De som har sett Gud i en uppenbarelse har aldrig sett Hans skepnad. De såg enbart ljuset av strålglansen som lyste från Hans varelse. När man ser rakt in i ett ljus, ett strålande klart ljus, är allt man kan urskilja enbart ljus. Har ni varit ute i skogen i mörkret och någon tänt en riktigt ljusstark ficklampa? När vi var barn och var på läger så bar ledarna alltid på de där ljusstarka ficklamporna och de lyste oss rätt in i ögonen. Allt vi kunde se var det starka ljuset och vi kunde inte se ficklampan. Vi kunde inte ens se ledaren. Du ser ingen form eftersom allt du kan se är ljuset. Du ser inte den lilla glödlampan och du ser inte heller glödtråden. Du ser bara ljusskenet. På samma sätt är det med Gud. Glansen som utstrålar från universums skapare, och härligheten av Hans närvaro är överväldigande. Kalla det för energi, eller vad du vill, det som utgår från Gud. Det är möjligt att änglarna aldrig hade sett någon skepnad, utan bara strålglansen som utgår från Hans närvaro innan Han: "Blev uppenbarad i köttet och sedan sedd av änglarna." Därefter skrev Paulus att Herren blev: predikad bland folken, (1Tim 3:16) När Paulus berättade för kung Agrippa om sin upplevelse på vägen till Damaskus talade han om för honom att Herren hade kallat honom att gå till hedningarna för att föra dem från mörkret till ljuset. Från Satans välde till Gud. Jesus blev också: trodd i världen, (1Tim 3:16) Över hela världen finns det människor som tror på Jesus Kristus, människor som tror på Gud: ”som blev uppenbarad i köttet”. Jesus blev sedan: upptagen i härligheten. (1Tim 3:16) Jesus sade: "Jag kommer från Fadern och jag går till Fadern." När Han återvände till Fadern var cirkeln sluten. Hans tjänst var fullbordad. Jesus kom för att uppenbara vem Gud är och Han var det sanna och trogna vittnet. Allt vi behöver veta om Gud uppenbaras i Jesus Kristus. "Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd." Joh 1:18 Han har gjort Honom känd och förkunnat Honom för oss. ”Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord." (Hebr 1:1-3) Så Jesus uppfyllde sitt syfte att uppenbara Gud för oss, och Han uppfyllde målet som var att försona världen med Gud genom sin död på korset. När Han skulle återvända till Fadern lovade Han att Han skulle sända den helige Ande till lärjungarna. Den helige Ande skulle vara vid deras sida och hjälpa dem. Jesus sade: "Jag skall inte lämna er utan hjälp." "Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot.” (Joh 14:16-17) Jesus sade att vi ska få kraft när Anden kommer. Vad för slags kraft? Jo, kraft att vara lik Gud. ”Stor är hemligheten att vara lik Gud.” Vi kan inte med vår egen kraft bli lika Gud hur vi än anstränger oss, hur mycket vi än försöker. Det finns inte i vår natur eller i vår makt att förändra vår personlighet så att den blir lik Guds. Det enda sättet att bli lik Gud, är att den helige Ande verkar i oss och förvandlar oss. Att Jesus sände den helige Ande till kyrkan var bekräftelsen på att Jesus hade stigit upp till Fadern. Jesus lovade att när Han kom till Fadern så skulle Han sända Hjälparen. Jesus sade: "Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er." (Joh 16:7) Hjälparen, den helige Ande. "Men när jag går bort, skall jag sända honom till er." Så Jesus sände den Helige Ande och genom Hans kraft och Hans verk i våra liv är gudslikhet nu möjlig. När jag dagligen överlåter mig till den helige Andes verk i mig, blir jag dag för dag, lite mer lik Gud. Aposteln Paulus sade: ”Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.” (Fil 3:13-14) Vad är målet? Jo, att vara lik Gud. Gudslikhet. Så jag är på väg. Johannes sade: ”Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.” (1Joh 3:2) En dag kommer Guds verk i oss att vara fullbordat och vi kommer att vara precis lika Gud. Guds syften med människan kommer då att fullbordas, för Gud skapade människan till att vara Honom lik, och genom Jesus Kristus och den helige Andes kraft blir vi återupprättade till Guds avbild. ”Stor är hemligheten att vara lik Gud”. Mysteriet är löst i och med inkarnationen och genom verket av den helige Ande som Jesus har sänt. Slut av del 7 För att gå till del 8) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
1Timoteusbrevet