Apostlagärningarna
Del 9) 3:17-26
”Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig.” (Ef. 2:8-9) Tro är en gåva. I 1Korintierbrevet 12 räknar Paulus upp den helige Andes olika nådegåvor. Gud ger trons gåva till vissa människor som de kan använda i vissa situationer. Det är intressant, eftersom den tron är en gåva finns det tillfällen då jag inför en viss situation har fullständig tro att någonting kommer att ordna sig. Jag har ingen ångest och oroar mig inte alls. Herren har då gett mig tro och jag är säker på att det kommer att gå bra. Sedan finns det andra gånger då jag står inför liknande situationer där Gud inte har gett mig samma tro. Jag känner mig orolig och undrar vad som kommer att hända. ”Vad händer om detta inte sker? Tänk om…?” Det är jobbigt i situationer där Gud inte har gett mig tro. Det är en gåva och är inte något jag behärskar och kan utöva när jag vill. Den finns inte något slags magiskt ord som jag kan ta fram när jag vill, utan tron är något som Gud lägger i mitt hjärta vid vissa tillfällen, för vissa situationer, och det är fantastiskt när den finns där. Men det känns katastrofalt när tron inte är finns där. Trons gåva är en tro som Herren har gett. Ja, det är han som har gett mig tro. När Petrus såg mannen vid Sköna porten gav Herren honom tro. Herren sa: "Petrus ge honom vad du har." Vad hade han? Gud gav honom, i det ögonblicket, tro för mannens helande. Petrus sa: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har ger jag dig gärna." Och han tog mannen i handen, reste honom upp och sa: "I Jesu Kristi nasaréns namn, stå upp." Kraften i namnet. Tron på namnet. Den tro som Gud gav Petrus just i det ögonblicket. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era ledare visste vad ni gjorde. (Apg 3:17) Här vänder sig Petrus till dem mer personligt. Han säger om Jesu korsfästelse: "Jag vet att det var p.g.a. okunnighet ni gjorde detta." Hur visste Petrus detta? Därför att Jesus, när han blev fastspikad på korset, sa: "Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör." (Luk 23:34) Och Petrus säger: "Jag vet att det var p.g.a. okunnighet ni gjorde det. Ni visste inte vad ni gjorde." Tvåtusen av dem som var skyldiga till Jesu korsfästelse, men som inte visste vad de gjorde, kom nu till Jesus Kristus och tog emot honom som sin personliga Herre och Frälsare. (Apg 4:4) Paulus säger i Romarbrevet 11: ”Förhärdelse har drabbat en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob”. (Rom 11:25-26) Att vända barnens hjärtan till fäderna. Han hänvisar till Guds upprättande verk som skall ske bland det judiska folket. Jesus säger i Matt 23:39: "Härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn." Världen har en sjuårsperiod kvar att uthärda. ”Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.” (Dan 9:24) Det är sextionio sjuårsperioder från tiden när profetian om återuppbyggandet av Jerusalem uttalades, fram till tiden för Jesu födelse. Detta gör att en sjuårsperiod är kvar och den ska komma i framtiden. Under denna sjuårsperiod kommer Gud att ta itu med nationen Israel och den förblindelse som de haft i nästan 2000 år, kommer att tas bort. Denna förblindelse har drabbat majoriteten av Israels folk, men det finns också de som inte varit förblindade. Det finns människor i Israel idag där Gud har öppnat deras ögon för att de ska kunna se sanningen. De blir ofta brinnande evangelister när Gud har öppnat deras ögon och de kan se att Jesus verkligen är den utlovade Messias. Men det är otroligt hur förblindade de flesta människor i Israel. De känner inte till sina egna skrifter särskilt väl. Men de känner till traditioner, kostlagar och sabbaten men de är helt blinda för Guds verk. Och efter att ha övergett Guds vilja har de skapat en rättfärdighet genom gärningar och genom goda gärningar. Bibeln säger: ”Vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus.” (Gal 2:16) Bibeln säger oss också: "Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. (Hebr 9:22) Gud ska upprätta Israel. Han kommer att vara verksam igen. Enligt Hesekiel 38-39 kommer han att utgjuta sin Ande över Israel vid den tidpunkt då han förstör den invaderande ryska armén som under den yttersta tiden kommer att förflytta sig in i Mellanöstern för att ta över. I de dagarna kommer Gud att utplåna Ryssland, och när han gör det kommer han att utgjuta sin Ande över nationen Israel. Gud kommer att arbeta med Israels folk i början av den sista sjuårsperioden och det är början av slutet. Under denna tidsperiod kommer världen omkring Israel att gå igenom en förintelse, åtminstone under de sista tre och ett halvt åren av denna tid. Det kommer att bli en tid av lidande som världen aldrig har sett förut, eller någonsin kommer att se igen. Den stora vedermödan. Under denna tid när Gud tar itu med nationen Israel, kommer de att gråta över sin förblindelse som en kvinna som gråter över förlusten av sin ende son. De kommer att gråta över att deras ögon varit förblindade så de inte sett Guds nåd och godhet och den Messias som Gud gett dem. För de kommer då att inse att Jesus verkligen är Messias. När de ser hur bibelorden har uppfyllts som de var förutsagda, kommer de att inse att de gjort ett misstag i att förkasta Jesus och de kommer att ta emot honom och säga: "Välsignad är han som kommer i Herrens namn." Då kommer Jesus tillbaka med sina tusentals heliga för att upprätta sitt rike på jorden. "Se, Herren kommer med sina tusentals heliga". (Judas brev 1:14) "När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.” (Kol 3:4) Vi ska komma tillbaka tillsammans med honom för att etablera Guds rike här på jorden. ”Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det återupprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun.” (Apg 3:21) I Edens lustgård lovade Gud att kvinnans säd skulle krossa ormens huvud. Mose har sagt: En profet lik mig ska Herren er Gud låta uppstå åt er, bland era bröder. Honom ska ni lyssna till i allt vad han säger er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Alla profeterna, de som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma ska alla folk på jorden bli välsignade. Det var först och främst för er som Gud lät sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar." (Apg 3:22-26) Gud har hållit de löften han har gett genom profeterna i Gamla Testamentet, som beskrev dessa dagar. De talade om Messias och han kom. ”Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket… Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder”. ”Och för er har Gud uppenbarat detta först.” Paulus säger i Romarbrevet 1:16 om evangeliet: "Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken." Evangeliet kom först till judarna. ”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg 1:8) Först till judarna, och sedan ända till jordens yttersta gräns. När judarna förkastade evangeliet sa Paulus i Apg 13:46: "Men när ni avvisar det och inte anser er värdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna.” Och dörren öppnades för oss som satt i mörker så att vi kunde komma in i det underbara ljuset av Guds kärlek och sanning. När Jesus spikades upp på korset och sa: "Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör", besvarades Hans bön när Petrus säger till folket: "Jag vet att ni inte visste vad ni gjorde." Men Gud har med detta uppfyllt det som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. (Apg 3:18) Med andra ord var det som hände inte ett misstag. Det som skedde i Jesu korsfästelse var något som Gud hade planerat. Det var förutsagt i bibeln. Profeterna hade talat om Messias lidande. Petrus går nu till tillämpningen av sitt budskap: Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte (Apg 3:19-20) Han uppmanade folket att ångra sig och omvända sig så att de skulle få förlåtelse för sina synder, och se Guds Andes underbara verk när tider av nytt liv kommer. och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. (Apg 3:20) Jesus kommer att komma tillbaka. Fadern kommer att sända honom igen. Jesus säger i Joh 14:3: "Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka”. När Jesus steg upp till himlen och de stod och tittade upp och ett moln tog honom ur deras åsyn, stod där två män i vita kläder och sa: "Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen." (Apg 1:11) ”Han ska komma tillbaka! Gud kommer att sända Jesus Kristus som tidigare har predikats för er.” Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det återupprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun. (Apg 3.21) Från detta lilla bibelställe har det utvecklats en falsk lära om den slutliga upprättelsen av allting. Den påstår att det slutliga återupprättandet av allting kommer att ske när Satan till sist knäböjer, bekänner sin skuld och på nytt blir ett Guds barn. Och Gud ska till sist upprätta allt och alla, och alla människor och alla syndare blir räddade. Denna falska lära har baserats på detta lilla bibelord. Det är uppenbart att Petrus inte hänvisar till återupprättandet av de onda vid en senare tidpunkt. Han säger ju att det är något som alla profeterna har talat om. När vi ser tillbaka på profeterna i Gamla Testamentet och hur de talar om återupprättandet av allt, vad hänvisar de då till? De hänvisar till Israels nations återupprättande tillbaka till gudomlig favör. Profeterna sa att Israel först skulle brytas bort på grund av att de avvisat Gud och att de skulle skingras. De skulle bli utspridda över hela världen och bli en förbannelse och ett ordspråk. De skulle brännas i ugnar som profeterna förutsagt. Men var och en av de profeter som förutsade detta fruktansvärda och tragiska elände som judarna skulle utstå när de var skingrade, kunde se igenom mörkret till ljuset på andra sidan. De kunde se när Gud återigen skulle ta tillbaka sin otrogna brud, göra henne ren, klä upp henne och ta emot henne igen som sin hustru. Han skulle återupprätta sin otrogna hustru till hennes tidigare position. Profeten Hosea och alla de andra profeterna talar om detta Guds återupprättande verk och nåd för nationen Israel. Detta är vad det betyder. Så det betyder inte att Gud ska återupprätta alla de onda, inklusive Satan. Det är det här som alla profeterna talar om. Till sist... Du kommer inte hitta denna falska lära, som påstår att alla människor ska bli frälsta, hos någon av profeterna i Gamla Testamentet. Det handlar alltid om Israels nation. Petrus vänder sig till judarna i sin predikan: "Israeliter, varför förundras ni av detta?" Så detta återupprättande är Guds återupprättande verk som skall ske med Israel. Slut av del 9 För att gå till del 10 klicka här Undervisningen kommer från nedskriven predikan på engelska. Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt. Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.