Del 11) 5:1-8 Hela konceptet i Galaterbrevet är: Hur kan jag etablera en rättfärdig ställning inför Gud? Kan jag bli rättfärdig genom att hålla lagen, eller blir jag rättfärdig genom att helt enkelt tro på Jesus Kristus? Paulus undervisar här om rättfärdighet genom tro. Det fanns lärare som följde efter Paulus, och de kom med ett annat evangelium som egentligen inte var ett evangelium. De sade det var nödvändigt att omskäras och hålla Mose lag för att bli rättfärdig inför Gud och att bli frälst. Paulus står emot denna undervisning i sitt brev till galaterna och i kapitel fem säger han: Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. (Gal 5:1) I det femtonde kapitlet i Apostlagärningarna hade samma fråga uppstått i kyrkan i Antiokia när vissa av bröderna kom ner från Jerusalem och började gräla med de icke-judiska heliga. De sade: "Ni kan inte bli frälsta om ni inte omskär er och håller Mose lag." Paulus och Barnabas och andra från Antiokia tog med dessa bröder tillbaka till Jerusalem eftersom de gav sken av: "Vi har befogenhet från församlingen i Jerusalem att förkunna dessa saker.” Så de reste upp till Jerusalem för att lösa frågan och kyrkan hade ett av de första kyrkomötena och samlades för att lösa en tvist, ett problem inom kyrkan. I det femtonde kapitlet i Apostlagärningarna läser vi om hur Petrus reste sig upp och talade om för bröderna hur Herren hade kallat honom att gå till hedningarna, till Kornelius hus. Han berättade om hur den Helige Ande hade kommit över människorna i Kornelius hus de som verkligen inte kände till någonting om att lyda lagen, och Petrus sade: "Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok, som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära?" (Apg 15:10) Så Petrus använde samma fras för att beskriva lagen som ett träldomsok. Han sade: "Vi har inte kunnat hålla lagen, så varför ska vi lägga den på dem?" Och Paulus plockar upp samma fras här i Galaterbrevet. Det är ingen tvekan om att han hörde Petrus använda detta uttryck i Apg. 15, och han säger här i Galaterbrevet: "Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta.” Låt oss nu inte tro att denna frihet som vi har, är frihet att göra något som vi kanske vill göra i köttet. Det är inte den friheten vi har som kristna. Den frihet vi har, är att inte göra det som köttet vill. Tack Gud, Jesus Kristus har gjort mig fri från köttets slaveri. Jag var en gång i fruktansvärd träldom under mitt kött, men nu har jag frihet i Kristus Jesus för jag behöver inte längre vara en slav under köttet. ”Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta.” Jesus har gjort er fria från köttets makt. Trassla inte in er igen med regler och föreskrifter, ett träldomens ok. Se, jag Paulus säger er att om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. (Gal 5:2) Det vill säga, om du är rituellt omskuren för att få en rättfärdig ställning inför Gud. Om det är ditt syfte och om du tänker att det kommer att göra dig rättfärdig inför Gud, och du tror att Gud kommer att godta dig på grund av detta, så säger Paulus att då: ”kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er." Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. (Gal 5:3) Med andra ord, om du tar detta som en del av lagen, och gör det för att bli rättfärdig inför Gud, så kommer det att vara nödvändigt för dig att hålla hela lagen för att kunna bli rättfärdig inför Gud. "Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt." Jak 2:10 Så: "Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter." (Gal 3:10) Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. (Gal 5:4) Detta är mycket kraftfulla ord för dem som vill söka rättfärdiggörelse genom lagen: genom att hålla regler och förordningar. Om du litar på detta för att få en rättfärdig ställning inför Gud, då upplever du inte Guds nåd i ditt liv. Hela idén med att vara rättfärdig inför Gud är för att jag ska kunna ha gemenskap med Gud. "Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra?" (2 Kor 6:14) Hur kan jag ha verklig gemenskap med Gud om jag är orättfärdig? Alltså måste jag bli rättfärdig för att kunna ha gemenskap med Gud. Nu finns det två sätt på vilka jag kan bli rättfärdig. Jag kan säga: "Ja, detta är reglerna för att leva ett rättfärdigt liv. Man måste göra detta och detta, och detta och detta och detta. Och man kan inte göra detta, och detta, och detta och detta, och detta.” Jag kan sätta upp dessa regler och jag kan få mina små guldstjärnor. I slutet av varje dag kan jag klistra mina guldstjärnor på de regler som jag har hållit. Men om jag har en hel sida med guldstjärnor, och det ändå finns en liten punkt där jag har misslyckats och inte kan klistra dit en guldstjärna, då är jag orättfärdig. Jag har brutit mot lagen. ”Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.” (Jak 2:10) Det andra sättet att bli rättfärdig är genom tron ​​på Jesus Kristus och att ta emot den nåd som Gud ger genom Honom, där Gud räknar mig rättfärdig som Han gjorde med Abraham. Rättfärdig, eftersom jag tror. Denna rättfärdighet beror på Jesus Kristi lidande på korset, där Han offrades i mitt ställe. Det bygger på Guds verk. Därför är den rättfärdigheten perfekt. Den kommer att kvarstå och den har getts till mig genom min tro på Jesus Kristus. Det är vad Gud ser på: Kristi rättfärdighet som tillräknas mig genom min tro på Jesus Kristus. Eftersom jag inte kan bli rättfärdig på det första sättet har jag valt det andra. Eftersom jag inte kan och inte har hållit hela lagen så är jag tacksam för att Gud räknar mig som rättfärdig, och jag kan ha gemenskap med Gud som är rättfärdig på grund av Jesus Kristus och min tro på Jesus Kristus. Om vi försöker bli rättfärdiga inför Gud genom att hålla lagen då är Kristus inte till någon hjälp för oss. Man kan inte gå på två vägar. Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. (Gal 5:5) Det är den position vi har. ”Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp.” Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. (Gal 5:6) Och jag tror att Paulus här också kunde haft med frågan om dop eller inte dop, när det gäller den fysiska nedsänkningen i vatten. Han pratar om ritualer och kraften i ritualer för att göra oss rättfärdiga inför Gud – men problemet är att de inte kan det. Vad som gör dig rättfärdig inför Gud är din tro som verkar i kärlek i ditt hjärta och ditt liv. Jag tycker att det är intressant att de som väljer lagar och regler, de som vill fastställa lagar, eller de som vill leva enligt de lagar som är fastställda för dem att de alltid verkar sträva. De finns de människor som kommer hit. De vill sträva och de vill argumentera. De vill bevisa att dopet är nödvändigt för frälsning. Och de vill visa att vi gör fel eftersom vi inte kör ner till havet varje kväll och döper människor i det ögonblick de blir frälsta, eftersom vi väntar med att ha våra dop tills vattnet blir varmare. Det är för att dopet inte frälser. Det är tron ​​på Jesus Kristus som frälser oss. Det är Guds Ande som verkar i våra hjärtan genom kärlek. Ingen kamp, ingen strävan, utan Guds Ande verkar genom kärlek. Och varje form av relation med Gud som orsakar konflikt med min broder och får mig att bli fördömande, är något som jag verkligen inte är intresserad av. Men det är tron ​​som verkar genom kärlek. Paulus sade: Ni började bra. (Gal 5:7) Återigen, ni kommer ihåg vad han sade: "Ni började bra. Vem har nu hindrat er?" Efter att ha börjat i Anden gjorde ni allt rätt i början men: Vem har nu hindrat er, så att ni inte längre lyder sanningen? Till det har ni inte blivit övertalade av Honom som kallade er. (Gal 5:7-8) Med andra ord: Ni har inte få detta från Gud. Jag gillar verkligen att säga detta till de Jehovas Vittnen som knackar på min dörr. "Till det har ni inte blivit övertalade av honom som kallade er.” Man skulle inte tro de saker som Jehovas Vittnen tror, om man inte hade läst deras förvridna ståndpunkter och idéer i deras böcker. Jag menar, man får aldrig dessa idéer genom att läsa bibeln och vänta på Gud. Ens sinne måste böjas i den riktningen genom deras skrifter. Och det är samma med mormonerna. Man kommer inte fram till det mormonerna tror på genom att läsa bibeln. Deras tro kommer genom att läsa Mormons bok. "Denna övertalning, dessa idéer som ni har, de kommer verkligen inte från Gud, från Honom som kallat er. Dessa idéer har planterats i ert sinne av människor." Många gånger när folk kommer till mig med några konstiga begrepp säger jag: "Var i hela världen fick du den idén ifrån?" Och ibland ljuger de för mig och säger: "Åh, jag bara väntade på Herren och läste bibeln, och Herren visade detta för mig." Jag säger då: "Det är en lögn. Här skall jag visa dig det i den här boken. Har du läst den här boken?” ”Ja, jag har läst den boken men du vet, Gud visade det för mig.” "Till det har ni inte blivit övertalade av honom som kallade er.” Dessa koncept, dessa irrläror som utvecklas inom kyrkan förs vidare av människor. De kommer inte till människan från Gud. Jehovas Vittnen har bara fört vidare den arianska villoläran från den tidiga kyrkan. Och läran om att kristna skall leva i välstånd kommer från en gnostisk villolära i den tidiga kyrkan. Dessa idéer har bara fräschats upp, de har fått nya kläder och förklaras med en ny röst. Och man finner att de människor som ansluter sig till dessa idéer, har kopierat dem från andra människor som har anslutit sig till dem, och det går tillbaka och tillbaka och tillbaka. Men deras lära är inte från Gud. Det är därför jag uppmuntrar er till att bara läsa bibeln. Jag är inte alls orolig över någonting du kommer att tro genom att läsa din bibel. Jag tror inte att du behöver något mer än bibeln för att verkligen veta sanningen om Gud, och jag uppmuntrar dig till att bara läsa din bibel. Varför kan inte Jehovas Vittnen säga detta? Jo, därför att man inte kan komma fram till deras sätt att tro genom att bara läsa bibeln. Varför kan inte mormonerna säga detta? Jo, därför att man inte kan komma fram till deras sätt att tro genom att bara läsa bibeln. Så fort jag börjar sälja böcker och säger: "För att verkligen förstå bibeln behöver ni läsa mina böcker därför att om ni bara läser bibeln kommer ni att förbli i mörker. Det är bara för svårt om inte våra böcker förklarar för er.” "Till det har ni inte blivit övertalade av honom som kallade er.” [Predikanten är inte emot böcker och har själv skrivit många, men han är emot tankesättet att vi inte kan förstå bibeln utan att läsa vissa böcker, ö. a.] Slut av del 11 För att gå till del 12) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
Galaterbrevet